Przejdź do głównej treści

Dostępność Cyfrowa

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego centrum Sportu w Bełchatowie: www.pcs-belchatow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.06.2022

Zgodność ze standardami

Technicznie strona internetowa została wykonana zgodnie z panującymi standardami W3C - w pełni zgodna ze standardem HTML5, strona została wykonana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 w zakresie dostępności stron internetowych.

Kompatybilność

Strona wyposażona jest w dodatkowe elementy ARIA (Accessible Rich Internet Applications) wspierające programy czytające dla osób niewidomych takie jak np. JAWS, NVDA, Windows Narrator, ChromeVox.
Strona internetowa może być w pełni obsługiwana zarówno przy pomocy myszy jak i klawiatury.

Wygląd

Cała warstwa wizualna strony internetowej oparta jest na stylach CSS. Strona posiada wbudowane elementy wspierające osoby słabowidzące - możliwość zmiany wielkości czcionki, zwiększenia kontrastu treści. Strona nie wpływa negatywnie na natywne rozwiązania przeglądarek internetowych dotyczące zmiany wielkości/kroju czcionek, powiększenia strony. Strona internetowa wspiera technologie systemów operacyjnych "reduced motion" polegające na wyłączeniu lub ograniczeniu zbędnych animacji, strona nie zawiera elementów wywołujących automatycznie szybkie błyski, elementy stale animowane posiadają możliwość zatrzymania.

Klawiatura

Na stronie można wykorzystywać standardowe skróty klawiaturowe. Po stronie można poruszać się przy pomocy przycisków Tab, Shift+Tab (cofnij), strzałki. Poszczególne elementy strony posiadają dodatkowe wsparcie klawiatury jeśli fokus klawiatury jest aktywny dla danego elementu.

Elementy menu głównego – elementy nadrzędne w menu mogą zostać otwarte zamknięte przy pomocy przycisków – spacja, enter. Jeśli fokus znajduje się na elemencie podmenu, to całe podmenu może zostać zamknięte przez naciśnięcie przycisku Esc. Otwarte okno dialogowe wyszukiwarki może zostać zamknięte przez naciśnięcie przycisku Esc.

Aktywny odtwarzacz multimediów można obsługiwać przy pomocy przycisków:

 • 0-9 – procentowy czas trwania filmu (odpowiednio 0% - 90%)
 • spacja – zatrzymaj/wznów odtwarzanie
 • K – zatrzymaj/wznów odtwarzanie
 • strzałka w lewo, cofnij odtwarzany materiał
 • strzałka w prawo, przewiń odtwarzany materiał
 • strzałka w górę, zwiększ głośność
 • strzałka w dół, zmniejsz głośność
 • M – włącz/wyłącz wyciszenie
 • F – włącz/wyłącz pełny ekran
 • C – włącz/wyłącz napisy
 • L – włącz/wyłącz powtarzanie odtwarzania

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/DOC/DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
 • Na niektórych podstronach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków;
 • Brak dostępności języka migowego;

Wyłączenia

 • mapy opublikowane na stronie internetowej nie podlegają obowiązkowi zapewnienia dostępności;
 • treści zewnętrzne;
 • treści archiwalne opublikowane przed wejściem w życie ustawy;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.09.2020.
Aktualizacji deklaracji dokonano 14.06.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Mielus, adres poczty . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 513 470 620 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 • budynki Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie wyposażone są w podjazdy
 • przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych ( występują utrudnienia w komunikacji pionowej, schody)
 • w budynkach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością
 • brak możliwości skorzystanie z tłumacza języka migowego
 • do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością